Lammert Gaukes, maandelijkse gesprekskring

8 januari 2024
14:00 - 16:00
Boppeseal

Koarte ynlieding op de bydrage fan Piet Vellinga:

De striid om de Waadsee,
Yn it njis komme we gauris De Waadsee tsjin mei problemen fan oerbefiskjing, te folle rekreaasje skipfeart en noch folle mear. Br. Piet Velllinga is berne yn Marrum yn de buurt fan de waadseedyk. Syn boartersgebiet wie it romme fjild bûtendyks mei aaisykjen, yn’t hea, fiskje ensf..
Om 1960 hinne kaam der in diskusje oer it op Deltahichte fan de seedyk. Doe ûntstie der in jierrenlange emoasjonele diskusje oer it ferheechjen fan de besteande dyk, as in nije dyk oanlizze oer de lânoanwinningswurken, wer’t in protte folk út de doarpen ûnder strieminne omstannichheden oan wurke hiene. Hoe rûn dat ôf en wat fyne we der no fan.

Eventuele dielname van bûten oanmelde fia communicatie@doopsgezindendrachtenureterp.nl