Raad van Kerken Fryslân

14 mei 2024
19:30 - 21:30
kerkelijk centrum 'Oerdracht', EA Borgerstraat 46, Joure

gedachtenwisseling binnen de oecumene in Friesland met als hoofdthema: ‘Agrarisch pastoraat’, verzorgd door de Werkgroep Kerk & Landbouw (bekend met de problematiek in de agrarische sector van Fryslân).
tik hier voor volledig programma