Fiering (Frysk) – Jehannes Regnerus

21 juli 2024
10:00
Fiering (Frysk) – Jehannes Regnerus

Mezyk: Wiebe Dijkstra
Lêzer: Anna Regnerus
Collecte oandacht: Inloophuis ‘de Ruimte’ Almere (tik voor meer info)

Tema: de sabbat, de snein – as in tún fan frede en stilte

De sabbat wurdt yn ‘e joadske tradysje faaks ferbylde as in tún. In tún wêr frede hearsket, wêr it meastentiids stil is, útsein it kwetterjen fan fûgels. Mei nammen de protter krijt yn dizze fiering in haadrol.
In fraach. Wolle jimme meinimme in ‘stikje’ natoer? Dat kin in blom wêze, in stien(tsje), in tûke, fruit, of wat dan ek.