Middenleeftijders … Vrede in Ukraïne

Middenleeftijders … Vrede in Ukraïne

Maaike skriuwt: wy hawwe, nei in oprop fan Dopersduin, u.l.f. Maria kaarten makke foar Oekraïene. Der hawwe wy ek opskreaun dat wy oan harren tinke en foar harren bidde, mei de groetnis fan DGDU.